«قالَ إِنّي أَعلَمُ ما لا تَعلَمونَ»
​​​​​​​


Int-Law.ir ، وبسایتی برای آشنایی بیشتر با حقوق و روابط بین الملل و ...
​​​​​​​
با مدیریت: سید امیر محمد ابوترابی

دکترای حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی
مدیر موسسه ح
قوقی عدل آوران حکمت
​​​​​​​مدرس دانشگاه