زبیر زادگان

#زبیر_زادگانی که سایه مندِ قامتِ گذرای پدران، به جاه و مقامی رسیده اند، بترسند از زمانی که چون زائده ای، با جراحتی سخت از کالبد بی دفاع مملکت کنده می شوند و به زباله دان تاریخ می پیوندند.

این چرخِ دوّار روزگار، برای عبرت است نه بازی...

۵
از ۵
۲۵ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها