سبوی خشک

دستم بگیر و کوی خودت را نشان بده

ساقی، سبوی خشک مرا تازه جان بده

خام طریقم و نشدم رام دلبری

آخر بیا و خانه ی دل را تکان بده....

 

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده