باده رسان

گر به هنگامه ی مرگم تو شوی باده رسان
آن می سرزده به باشد از آن عمر گران...

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده
Faride گفت:
Besiar ziba