«شاه خرابات»

شاهدم باش که بیتاب تر از پاییزم

همچو شب، از غم هجران سحر، لبریزم

***

سائلی گمشده ام، در وسط شعر و خیال

بِنِگر حال مرا، چون شبحی شبخیزم

***

بِنِگر حال مرا، شاه خرابات منم...

 

«سید امیر ابوترابی»

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده