«شِکوه»

شِکوه اگر نمی کنم، حال نمانده بهرِ دل

ورنه نَمی ز آتشم، جانِ جهان بدر کند...

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده