«بگذرد»

 

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده
... گفت:
بگذرد بگذرد..☺️