«بگذرد»

 

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده
... گفت:
بگذرد بگذرد..☺️