من

امروز...

آخرین روز دهه سوم زندگی من...

دهه ای پر از اتفاقات تلخ و شیرین...

دهه ای مملو از موفقیتها و شکستها...

من...

لشکری تنها و مقتدر...

فردا به جنگ دهه چهارم خواهم رفت...

دهه ای که سرنوشت من را رقم می زند...

سرنوشتی تاریخی به لطف خداوند رحمان...

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده